Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

I. Postanowienia wstępne
Sprzedaż kursów (szkoleń) online, treningów online i dostępna jest na stronie internetowej https://……..

II. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kurs (szkolenie) online, którego organizatorem jest Sprzedający – dostępny jest na stronie internetowej https:/……
2. Trening online, którego organizatorem jest Sprzedający – dostępny jest na stronie internetowej https://……
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości, lecz ma przyznaną zdolność prawną.
4. Sprzedający – Ghetto Workout Poland Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ghetto Workout Poland prowadząca działalność m.in. sprzedaż detaliczną  prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej  lub Internet (PKD47.91.Z) 

ADRES: ul. Włodarzewska 51J m.2, 02-384 Warszawa

NIP 7010801171, 

REGON: 369457989
5. Regulamin sprzedaży – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem internetowej https://…..
6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem internetowej https://readytosurf.pl

III. Postanowienia szczegółowe
a) Kursy online i treningi online
1. Za pośrednictwem strony internetowej Strony Sprzedający umożliwia Kupującemu zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu (szkolenia), a także zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci treningu.
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• standardowa przeglądarka plików pdf,
• standardowy odtwarzacz plików wideo,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

IV. Dołożenie należytych starań
1.Sprzedający dokłada należytych starań, aby korzystanie ze strony internetowej było możliwe ze wszelkiego typu komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności do strony internetowej.

V. Prawa własności intelektualnej
Kursy (szkolenia) online, treningi online, w tym wszelkie materiały szkoleniowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony prawem lub wskazany na stronie internetowej, za pośrednictwem której dane elementy są dostępne, jest zabronione.

VI. Warunki zakupu
1.Aby dokonać zakupu, należy wybrać kurs (szkolenie) / na stronie https://….. , a następnie złożyć zamówienie poprzez znajdujący się tam formularz.
2.Przyjęcie zamówienia Sprzedający potwierdza za pośrednictwem e-mail.
3. Po dokonaniu zamówienia, należy dokonać płatności za kurs. Płatność może być dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem BLIK, przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego w systemie PayU.
4. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495.

4.Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych kursów online, treningów online, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
5. Kupujący dokonuje wpłaty na numer konta podany na stronie internetowej, przesyłany także za pośrednictwem e-mail zawierającego potwierdzenie Zamówienia.
6.Na żądanie Kupującego, do zakupu dokonanego przez Kupującego dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT, przesyłany drogą elektroniczną.
7. W przypadku kursów (szkoleń) online, Kupujący, opłacając wybrany kurs (szkolenie) online, nabywa prawo do abonamentu. Czas trwania abonamentu uzależniony jest od aktualnej promocji oraz kursu/szkolenia. Okres dostępu podany jest na stronie https://….. w zakładce danego kursu.
8. W przypadku treningów online, Kupujący, opłacając wybrany trening, nabywa, bądź prawo do jednorazowego dostępu do pokoju treningowego, bądź prawo do abonamentu na kilka spotkań.
9. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
10. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający nawiązuje kontakt z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na stronie.
12.Sprzedawca gwarantuje, iż nie żąda od Kupującego przesłania za pośrednictwem e-mail hasła przypisanego danemu Kupującemu.

VII. Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Wraz z uzyskaniem dostępu do materiałów kursu (szkolenia) lub treningu Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. Do momentu uzyskania dostępu do materiałów kursu, treningu Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kurs (szkolenie), trening wolne od wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs (szkolenie) lub trening mają wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu (szkolenia), treningu powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

IX. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Reklamacje dotyczące kursów (szkoleń), treningów można zgłaszać na adres elektroniczny Sprzedającego: info@readytosurf.pl

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od ich doręczenia.

X. Polityka ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Ghetto Workout Poland Sp. z o.o.  ADRES: ul. Włodarzewska 51J m.2, 02-384 Warszawa, NIP 7010801171, REGON: 369457989.
2. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji zamówienia i wysyłki wszystkich niezbędnych informacji związanych z zamówieniem, kursem (szkoleniem) oraz treningiem.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@readytosurf.pl
4. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość, płatności).
5. Dodatkowo Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie newslettera oraz informacji handlowych dotyczących działalności Sprzedającego.XI. Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.